תנאים ומדיניות

תנאים ומדיניות

ברוכים הבאים לאתר "בקרוב אצלנו" (להלן: "האתר"). אתר זה מנוהל ומתופעל על ידי חברת גרייבר הרשקוביץ בע"מ, המנהלים פרוייקטים בתחום הסביבה העסקית (להלן: "החברה"). האתר מספק למשתמש בו מידע ותכנים בקשר עם פעילות החברה, סביב הפרויקט.

הסכמה לתנאי השימוש באתר

השימוש באתר ובכלל זה בתכנים המוצגים בכפוף לתנאי השימוש שלהלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן הכניסה לאתר והשימוש בו ובתכניו מעידים על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה. הנך רשאי להשתמש באתר ובתכנים הכלולים בו בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר ובתכנים הכלולים בו באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב. דע לך, כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש באתר. יובהר, כי תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם (וכמובן האתר), מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

היעדר הסתמכות
האתר מיועד לשמש כפלטפורמת מידע בלבד, באם ייעשה שימוש ע"י מי מהמשתמשים באופן ישיר או עקיף לצרכים מסחריים הדבר יהיה על פי שיקול דעתו ואין לאתר ו/או לחברה ו/או למי מעובדיה ו/או לספקי השירות שלה ו/או לעירייה ו/או לכל אחד מהשותפים למיזם ו/א האתר ו/או לכל אחד ממפעילי המיזם ו/או האתר כל אחריות למידע ולשימוש בו.
ולמשתמש במידע לצורך פתיחת עסק או לכל צורך אחר תהיה אחריות בלעדית על שימוש במידע זה.
המידע הינו על בסיס פלטפורמה שאינה מדעית ולכן כבר עתה יובהר כי מידע זה הינו ראשוני ואחן להתבסס עליו בלבד לצורך פעילות עסקית שכאמור כל האחריות הינה על היוזם אותה באופן בלעדי ומוחלט גם אם המידע האמור באתר זה שימש אותו לרעיון ראשוני לפתיחת עסק ו/או לכל פעולה אחרת עסקית ו/או כלכלית בעקבות החשיפה למידע זה.

התחייבויות הגולש

החברה מעוניינת להבטיח כי האתר ינוהל בצורה מסודרת ותקינה וכי התכנים השונים המועלים בו ישרתו את הגולשים בו בצורה הטובה והבטוחה ביותר, לכן, בעשותך שימוש באתר זה, הנך נדרש שלא לבצע איזה מהפעולות הבאות:

א. התחזות לאדם או גוף כלשהו ו/או הטענה או שידור של כל חומר שקרי או מטעה.

ב. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מרכיבי האתר.

ג. הפצת "דואר זבל" (spam) או הצפה של שרתי האתר בכל דואר אחר.

ד. הטענה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס או קוד מחשב, המיועד להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה המשמשים את החברה לצורך הפעלת האתר. כמו כן אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

ה. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר לרבות שימוש מסחרי כלשהו באתר ללא קבלת הסכמת האתר בכתב ומראש.

ו. הצבת האתר או כל חלק ממנו במסגרת (frame) אתר אחר, או כחלק (mirror) מאתר אחר, ללא קבלת אישור החברה לכך בכתב ומראש.

ז. הפרעה בכל דרך שהיא לפעולות האתר.

ח. איסוף מידע על משתמשים באתר או מכירה, הפצה ו/או עשיית שימוש מסחרי במידע הקיים באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אחר.

ט. קישור לאתר מאתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

י. קישור לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק"). אין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר.

יא. הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד.

החברה ו/או מי מעובדיה וספקי השירות שלה ו/או מי מהצדדים הקשורים למיזם ולאתר לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש.

אופי התכנים באתר

התכנים באתר כוללים תכנים מקוריים של החברה ושל העירייה ו/או תכנים שמקורם במשתמשי האתר. החברה מבקשת להבטיח כי הגלישה והשימוש באתר יהיו ידידותיים ונעימים לכל הגולשים. חופש הביטוי הוא אמנם מאבני היסוד של מדינת ישראל, אך כך שמירה על כבודו של הזולת ועל פרטיותו.

באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר.

לאור האמור לעיל, בעשותך שימוש באתר במסגרת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מכך והנך נדרש להימנע מלפרסם בו את התכנים הבאים:

א. תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, או מוציאי לשון הרע.

ב. תכנים המעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות ו/או אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.

ג. תכנים הפוגעים בפרטיות.

ד. תכנים מזיקים ו/או הפוגעים ברגשות הציבור.

ה. תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.

ו. תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך.

ז. תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא.

ח. תכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום או לבלוג בו הנך נמצא.

ט. כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף.

י. כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם.

יא. כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח.

יב. כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

בתנאי שימוש אלה: המונח "תוכן" או "תכנים" משמעם כל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): הודעות, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, קבצים, ניתוחים, תכנים, הערכות, קישורים, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, וכל מידע אחר שיועמד לרשות הגולשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את התכנים שמקורם במשתמשי האתר לפני פרסומם ואף לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע בחברה ו/או במי מעובדיה וספקי השירות שלה ו/או בעירייה ו/או באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, וכן את הזכות למחוק תכנים כאלו בכל עת ומכל סיבה שהיא. אין באמור כדי להטיל כל אחריות על החברה.

לתשומת לבך: התכנים שאתה מוסר או תמסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. החברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, החברה ו/או מי מעובדיה וספקי השירות שלה ו/או העירייה ו/או הצדדים השותפים ו/או הקשורים למיזם לא ישאו כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל. החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך.

אחריות החברה

החברה עושה מאמצים שהמידע והתכנים באתר יהיו מדויקים, אם כי ייתכנו שיבושים ואי דיוקים בין היתר, עקב תקלות טכניות, טעויות אנוש ו/או מעשים/מחדלים של החברה ו/או צדדים שלישיים. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). מובהר בזאת כי החברה ו/או מי מעובדיה ו/או ספקי השירות שלה ו/או השותפים הקשורים למיזם ולהקמת האתר לא ישאו בכל אחריות ביחס לתכנים, בין אם מקורם בחברה, בעובדיה, בספקיה, בצדדים שלישיים או בגולשי האתר, הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לא תהיה אחראית לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות עקיפות ו/או ישירות שיגרמו למשתמש באתר ו/או לרכושו ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר.

אתה מתחייב כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מעובדיה וספקי השירות שלה ו/או השותפים הקשורים למיזם בגין האמור לעיל. השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. עליך החובה לפנות למקורות מידע נוספים בטרם ביצוע פעולה העלולה להביא לפגיעה בך בהסתמך על התכנים. במקרים בהם מפרסמת החברה מידע שימושי מומלץ כי תיצור קשר ישירות עם צד ג' הרלוונטי על מנת לאמת מידע זה.

קניין רוחני

כל המידע המופיע באתר נמצא בבעלותה הבלעדית של החברה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידו כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של הצוות או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר ו/או לעשות בהם אוב מידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. זכויות היוצרים בכל הקשור לאתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות צד שלישי, כלחלק מן האתר בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

מדיניות פרטיות – הגנה על פרטיות הגולשים

החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. סעיף זה ילמד אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. הסעיף סוקר, בין השאר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע האישי הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

בעת שימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי – זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, כאמור לעיל. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך – זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. החברה רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים כאמור לצדדים שלישיים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה על ידך, תוך נקיטת אמצעים שמתפקידם לשמור על אבטחת המידע האישי ועל פרטיותך. עם זאת, בעוד שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה הרי שאין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

מסירת מידע אישי לצדדים שלישיים: החברה ימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרים שלהלן:

א. כאשר החברה תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש;

ב. כאשר החברה תמצא כי פעולותיך באתר מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא או שהן פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

ג. אם החברה תהיה מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי;

ד. אם החברה תעמוד בפני איום שינקטו כנגד צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר;

ה. במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך ובין החברה;

ו. בכל מקרה שהחברה סבורה, כי מסירת המידע נחוץ כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי. זאת, מבלי לגרוע מזכותה של החברה להעביר פרטים לא אישיים אחרים כגון מידע סטטיסטי כאמור לעיל.

שינויים במדיניות הפרטיות: החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו תשנה החברה מדיניות זו, באופן הנוגע לאופן בו היא משתמשת במידע האישי שנמסר על ידך, תודיע לך החברה על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר ופרסום תנאי השימוש המכילים את השינוי באתר (לרבות תאריך השינוי כאמור).

כמו כן החברה תעביר את פרטייך האישיים למי ממזמיניי העבודה במקרים הבאים:
בפנייה יזומה שלך כמתעניין בפרטים נוספים מהעירייה ואו משותפיה ו/או בטופס צור קשר ו/או בפרטים שתשאיר מרצונך בסקר העסקים המתלווה

החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידו באתר בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות החברה על פי כל דין.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, ספקיה, מנהליה או מי מטעמו בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידך ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.

כללי
החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או ספקיה ו/או עובדיה ו/או העירייה ו/או צדדים הקשורים ו/ או השותפים במיזם בקשר לכך או בקשר לתקלות שיהיו באתר כתוצאה מביצוע שינויים אלו.

החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

החברה תהא רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר, אם לא תעמוד במי מתנאי שימוש אלו, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות הצוות על פי כל דין.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

פנה אלינו

החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:

גרייבר – הרשקוביץ בע"מ, 

תל אביב

[email protected] או [email protected]